Move! Kom ook in beweging!

Ben je klaar voor een ervaring die jouw kijk op Den Haag zal veranderen? Wil je je talenten ontwikkelen, je netwerk vergroten en daarmee werken aan je cv? Dan is een Move-project iets voor jou!  Met Stichting Move zet je een kortlopend maatschappelijk project op met kinderen van een groep 7 of 8 uit een kwetsbare wijk in Den Haag. Samen met hen bedenk en organiseer je iets positiefs voor de buurt waarin de kinderen wonen. Dit kan bijvoorbeeld een dinershow zijn voor ouderen of het maken van een graffitikunstwerk! Daarnaast geef je de kinderen een kijkje in het leven van een student. Bijvoorbeeld door een bezoek aan de universiteit, hogeschool of een studentenhuis.

Tijdens een Move-project leer je hoe je je omgeving kunt motiveren en activeren om samen iets te bereiken en doe je ervaring op in projectmanagement. Je wordt tijdens het project gecoacht en begeleid door een projectcoördinator van Move die je helpt je talenten in te zetten. We zoeken voor een studentencommissie van 5 studenten die deel willen nemen aan een Move-project in de periode van maart 2022 tot juni 2022. Iedere student krijgt een eigen rol binnen de commissie. Gemiddeld kost een project je 2 à 4 uur per week.

Meer weten? Kijk op www.stichtingmove.nl/studenten. Wil je meedoen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Luuk en Eline via denhaag@stichtingmove.nl. Je kunt je alleen aanmelden, maar ook samen met je ploegje!

Stichting Move

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren, studenten en young professionals ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief. Bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Move verbindt en verruimt blikken!

— English —

MOVE! JUMP INTO ACTION!

Are you ready for an experience that will change your view of The Hague and are you looking forward to getting to know the city you live or studying in a bit better? Would you like to develop your talents, expand your network and work on your CV? Then join Move!

With Stichting Move you set up a short-term social project with children from the 7th or 8th grade of a primary school in a vulnerable neighborhood in The Hague. Together with them you devise and organize something positive for the neighborhood in which the children live. This could be, for example, a dinner show for the elderly or the making of graffiti artwork! In addition, you give the children a glimpse into the life of a student. For example, by visiting the university, providing a mini-lecture, or visiting a student home.

During a Move project, you learn how to motivate and activate your environment to achieve something positive together. By participating you can do something back for the amazing city of The Hague and you can develop your project management skills. All volunteers are trained prior

to the project. In addition, you will be coached and supervised during the project by a Move project coordinator who will help you deploy your talents.

We are looking for a student committee of 5 students who want to participate in a Move project in the period from March 2022 to June 2022. The time commitment per project is approximately 2-4 hours a week during 4-6 months.

Would you like to know more? Visit www.stichtingmove.nl/students. Do you want to participate or do you have any questions? Please contact Luuk and Eline at denhaag@stichtingmove.nl. You can enroll alone, but also together with your team!

Stichting Move

Move is committed to children and young people aged 10 to 16 who have fewer opportunities than their peers. In our continuous learning line of social projects, they discover their talents and what valuable position they can occupy in society. Encounter is central to all our projects: children, young people, and students discover different worlds together and broaden their perspectives. Bubbles break and the distance between people reduces. Move connects and broadens views!

Move started in 2009 as a student initiative in Utrecht and is now active nationally with projects for primary and secondary education. More than 16,000 children and young people, and 3,000 students have already participated in a project